Документи „ЦСОП Д-р П. Берон“ – Добрич

Етичен кодекс на ЦСОП – 23-24г

План за работа Етична комисия 2023-2024г

Правилник пропускателен режим

Правилник за вътрешният трудов ред – 23-24

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ОПЛАКВАНИЯ В ЦСОП „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ГР. ДОБРИЧ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

Инструктаж на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал

Вътрешни правила за организация 23-24

Организация на учебния ден 2023-2024

ПРОГРАМА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 23-24г

Годишен план 23-24 

Учебни планове – 23-24г

Годишни планове – психолози, логопеди и арттерапевти 23-24г

График за консултации

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ЦСОП

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА МЕЖДУ В ЦСОП „Д-Р П. БЕРОН“, ГР. ДОБРИЧ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА В РИСК

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТНА МРЕЖА ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ЦСОП „Д-Р П. БЕРОН“, ГР. ДОБРИЧ 2023 – 2024 г

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ОПЛАКВАНИЯ

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ИНЦИДЕНТ В ЦСОП „Д-р Петър Берон“, гр. Добрич 2023 – 2024 година

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНО НАСИЛИЕ И/ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА С ДЕТЕ

План за работа с родители 23-24

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ЦСОП ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАСНИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

План квалификация – 23 -24 г

ПЛАН ПО БДП 23-24г.

Методика за управление на риска