Визия и мисия

Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон” – гр. Добрич

Нашата визия                                                                                                                                            Да създадем и поддържаме общност, в която всички ученици, учители и служители са екип и този екип знае посоката на пътя, по който върви.

                 Центърът има за цел да обучава и възпитава деца със специални образователни потребности. За реализирането на тази цел се грижи екип от високо квалифицирани специални педагози, които приемат предизвикателството на новото време и прилагат иновациите в образователно – възпитателния процес с цел разчупване стереотипа на работа. Усилията на педагогическата колегия са насочени към личностното развитие на ученика, умението му за общуване и изграждане на хармонични отношения със заобикалящия го свят.                                                                                                                                                                                                                     Центърът за специална образователна подкрепа – гр. Добрич функционира във връзка и взаимодействие с другите институции в системата на предучилищното и училищното образование, със специализираните институции за деца, със социалните услуги в общността, с родителите/ представителите на децата или с лицата, които полагат грижи за децата и с обществото.                                                                                                                       Центърът за специална образователна подкрепа извършва диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование РЦПППО е установила, че съобразно образователните им потребности трябва да се обучават в център за специална образователна подкрепа. В ЦСОП учат деца от семейства на територията на гр. Добрич и област Добрич, както и деца от Комплекс за социални услуги – гр. Добрич и Защитено жилище – с. Крушари. В ЦСОП – гр. Добрич се обучават ученици със специални образователни потребности, организирани в паралелки/групи. За първи път през 2018/19 учебна година се откри подготвителна група, в която се осъществява задължително предучилищно образование. Предучилищното образование осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в I клас. През същата учебна година ЦСОП изпрати отново за първи път и свои дванадесетокласници. ЦСОП предлага на своите възпитаници  и професионално  обучение за придобиване на първа степен на специалност „Озеленяване и цветарство“ с професия „Работник в озеленяването”. Нашият подход е както индивидуален, така и цялостен, което ни позволява да осигурим подходящо образование за всички тези ученици.                                                                                                                                                                                 Като активен участник в процеса на приобщаващото образование и обучение на деца със специални образователни потребности, с цел включването им в учебния процес на училището, център за специална образователна потребност – гр. Добрич си взаимодейства с училища на територията на гр. Добрич;

  1. ДГ „Звездица” – гр. Добрич
  2. ДГ „Пролет” – гр. Добрич
  3. ДГ „Дора Габе” – гр. Добрич
  4. ДГ „Славейче” – гр. Добрич
  5. ДГ „Щурче” – гр. Добрич
  6. ОУ „Хан Аспарух” – гр. Добрич
  7. ОУ „Христо Смирненски” – гр. Добрич
  8. ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Добрич
  9. СУ „Любен Каравелов“ – гр. Добрич
  10. Професионална гимназия по аграрно стопанство – гр. Добрич

Развитието на центъра за специална образователна подкрепа е подчинено на принципите за приемственост между позитивните елементи на традицията, съществуващите условия и предизвикателствата на бъдещето.

В ЦСОП работят високо квалифицирани педагогически специалисти. Персоналът към момента се състои от 26 заети длъжности, разпределени както следва:

1. Педагогически персонал – 20
2. Непедагогически персонал – 6

                          Всички специални педагози и специалисти, които работят в ЦСОП поддържат своето ниво и квалификация като участват в специализирани обучения, тренинги и практикуми организирани от лицензирани от МОН, институции. Много добре се приема от педагозите вътрешно- институционалната квалификация, която се провежда регулярно според графика на МО. Повече за всеки един от педагогическия екип може да научите като проследите неговото портфолио.

 P Beron_ad_1P Beron_ad_2

Вашият коментар