ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „Д-р Петър Берон“ гр. Добрич

uchilishte-petyr-beron-dobrich

ЦСОП ,,Д-р Петър Берон‘‘ е единственият център за специална образователна подкрепа на територията на град Добрич за работа  с ученици с умерена, тежка степен на умствена изостаналост, множество увреждания и други придружаващи заболявания. 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „Д-р Петър Берон“ е институция в системата на образованието с основни цели и приоритети: образователни, възпитателни, корекционни, рехабилитационни, терапевтични дейности за деца със специални образователни потребности. За реализирането на тези цели се грижи високо квалифициран и силно мотивиран екип от специалисти – специални педагози, логопеди, психолози, които приемат предизвикателството на новото време и прилагат иновациони методики в образователно-възпитателния процес, разчупвайки консервативния стереотип на работа. Усилията ни са насочени главно към индивидуална работа съобразно потребностите и възможностите на учениците, с цел личностното им развитие, изграждане на умения и навици за учене, общуване, социализация за по-плавна адаптация и интеграция на учениците със специални образователни потребности.

Учениците в центъра се обучават по индивидуални учебни планове, разработени от ЕПЛР в училището, в което са записани  и на база становищата и индивидуалните учебни програми, разработени от  координиращия екип в центъра.

В ЦСОП – гр. Добрич се обучават ученици със специални образователни потребности, организирани в паралелки/групи от подготвителна група до XII клас в зависимост от потребностите им. Предлага и професионално  обучение за придобиване на първа степен на професия „Озеленител”. През учебната 2018/2019 година в ЦСОП се откриват 14 /четиринадесет/ групи, като за първи път има и подготвителна група и дванадесетокласници. Провежда се терапевтична работа в специализирани кабинети по арттерапия и по метода Монтесори.
Развитието на ЦСОП е подчинено на принципите за приемственост между позитивните елементи на традицията, съществуващите условия и предизвикателствата на бъдещето.