Стратегия

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦСОП „Д-р Петър Берон“  (2017- 2021 г.)

1. Въведение;

Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“ – гр. Добрич, (ЦСОП) е преобразуван от МОН приемник на Помощно училище „Д-р Петър Берон“ гр. Добрич.

Център за специална образователна подкрепа е образователна институция от модерен тип, адекватно отговаряща на потребностите на обществото. Центърът провежда политика насочена към образованието, възпитанието и личностното развитие на ученици със специални образователни потребности (СОП). Като динамична система, ЦСОП се развива и трансформира съобразно съвременните тенденции на приложение на специалната педагогика за целите на приобщаващото образование.

Стратегия в институцията цели да систематизира разностранните източници и измерения на проблемите в отношенията между училището и семейството, за да планира реалистични и взаимосвързани мерки за подобряването на взаимодействието между тях и успешното интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности и от етническите малцинства.
Училищната и семейната среда се променят и от своя страна са потопени в нов динамичен социално-икономически контекст. В променения си вид и в новите условия те трябва да намерят общ език и механизми за ефективно взаимодействие в името на общия интерес – подготовка на отговорни и пълноценни личности, способни да участват в демократичното общество, съчетавайки стремежа към личен успех с грижа за общия интерес.
Потребността от училищна програма се налага от една страна от предизвикателства, пред които е изправено обществото и които биха се превърнали в сериозни проблеми, ако институциите, общностите и личностите не са подготвени за адекватни реакции. От друга страна нито една институция или заинтересована страна не може сама да намери устойчиви решения, доколкото винаги част от корените на проблемите или инструментите за тяхното решаване излизат извън правомощията и компетенциите и. Тъй като очертаващите се негативни тенденции са резултат от пресичане на разностранни влияния и проблеми локализирани в различни части на общностния и частния живот, то само обединените усилия могат да доведат до политики, съчетаващи интересите и възможностите на различните социални партньори.

2. Принципи;
Равен достъп – Всеки ученик има право да получи качествено обучение, възпитание и развитие съобразени с неговите потребности и възможности и с условията, които обществото предоставя за постигане на тази цел. Сътрудничество – Качествена екипна работа и сътрудничество с други институции от концепцията до нейната реализация.

Отговорност – Педагогическият и непедагогическият екип ангажиран в образователната, възпитателната, терапевтичната и обслужващата сфера носи отговорност за постигане на трайни резултати с дългосрочен ефект.

Гъвкавост – Максимална възможност за избор на обучаваните и техните родители в съответствие с личностните потребности на всеки ученик в процеса на неговото обучение и развитие.

Новаторство – Целият колектив ангажиран с обучението, възпитанието и развитието на учениците е отворен към нови методи, подходи, концепции при осъществяване на своята дейност с цел постигане на оптимални резултати.

Автономност – Образователната институция провежда собствена политика в съответствие с изискванията заложени в ЗПУО и прилагащата го нормативната база.

Отчетност – Всички участници в образователната, възпитателната и терапевтичната работа се отчитат за постигнатите резултати от своята дейност.

Ефективност – Максимална степен на съответствие между целите и очакваните резултати чрез правилен подход и управление на ресурсите с отчитане на миналия опит.

Законосъобразност – Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове и референтни документи.

3. Връзка с други нормативни и планови документи;

– Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08. 2016г.;

– Наредба за приобщаващото образование;

– Национална стратегия “Образователна интеграция на деца от етнически малцинства” и плана за действие към нея;
– Общински стратегии за интеграция в образованието на деца и ученици от етнически малцинства ;
– Национален план за интеграция на деца със специални образователни потребности;
– Закон за закрила на детето;-

– Конвенция на ООН за правата на детето;

– Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата;

– Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта;

В унисон с посочените документи в центъра на образователно – възпитателния процес се поставя ученика с неговите заложби, интереси и потребности, с постоянна грижа за живота и здравето му.

4. Период на действие – 2017 – 2021г.  Настоящата стратегия е за период от четири години.

5. Цели;

    1. Стратегическа цел – Развитие и усъвършенстване на действащия нов модел на организация и функциониране на ЦСОП като водеща специална образователна институция за ученици със специални образователни потребности. Установяване на устойчив образователен диалог между училищната и семейната среда, споделяне на отговорностите и обединяване на усилията за качествено образование и възпитание в ценностите на демократичното общество и интеграция на децата и учениците със специални образователни потребности. Стратегията ни е пряко свързана с целите на Националната програма тъй като ще доведе до подобряване качеството на живот на децата със специфични образователни нужди и множествени увреждания, живеещи на територията на област Добрич. Насочена е да спомогне за създаване на подходяща образователна среда за тези ученици, да им осигури възможност въпреки отличаващите ги психо – физически способности и интереси да намерят своето място в образователната система да се повиши мотивацията им да останат по дълго време в системата на училищното образование до придобиване на професионална правоспособност. Това напълно съвпада с целите и приоритетите на програмата, която разглежда образованието като нов национален приоритет и акцентира разбирането, че само една образована нация може да бъде богата и просперираща, толерантна към различните. Главна ценност в образователната ни система е детето. Всяка негова част е осмислена през тази призма и е подчинена на основната цел осигуряване на равен достъп и качествено образование на всяко дете. Чрез стратегията ни за развитие се стремим към превръщане на ЦСОП в модерна развиваща се и адаптивна система, отговаряща на европейските стандарти, даваща достъпно и качествено образование и добра професионална подготовка. Усилията ни са насочени да защитим правото на детето и ученика със специални образователни потребности на пълноценен и самостоятелен живот – не в тежест на близките си и обществото, а заедно с тях самостоятелни и пълноценни граждани. Разработване на стратегия за прилагане на модела на приобщаващо обучение чрез тясно сътрудничество с общообразователните училища

    2. Подцели – Качеството на диалогът между страните зависи както от компетентността им поотделно, така и от наличието на благоприятни условия за взаимодействие, среда за разгръщане на партньорството.

С тези три фактора са свързани трите конкретни подцели;

– Развитие на демократична училищна среда интегрираща усилията на всички заинтересовани страни, основана на диалог, партньорства, отвореност към социалната среда.

– Повишаване на капацитета на общност в центъра и образователната администрация за ефективно взаимодействие с родителите и развиване на конкретни подходи.

– Повишаване на информираността и съпричастността на семейството към образователните промени и  проблеми в институциите.

   3. Усъвършенстване на физическата среда чрез осигуряване на още по-комфортни условия за труд и отдих ;
– Подобряване на външната среда.

– Подобряване на вътрешната среда.
– Съчетаване на естетизация и конфортност на средата с нейната достъпност и функционалност.

–  Подобряване на материално–техническата база с иновативни специални средства за обучение.

–  Поддържане на модерна ИКТ среда.

– Осигуряване на транспорт за учениците.

6. Ключови области на действие;

Ключовите мерки, които трябва да бъдат предприети са групирани в пет области:

1. Развитие  и повишаване на качеството и ефективността на образователната, възпитателната и терапевтичната работа в центъра, като необходимо предусловие за продуктивно отваряне навън към цялостната социална среда, привличане и устойчиво включване на родителите и структури на гражданското общество и институциите.

2. Развитие на човешкия ресурс като основен фактор за подобряване на взаимодействията между училищната и социалната среда. Въпреки значимостта на структурите, средата и правилата, всеки контакт е преди всичко контакт между хора и продуктивността му зависи от тяхната комплексна подготвеност, адекватни очаквания и нагласи за добронамерено сътрудничество, а не взаимни обвинения и прехвърляне на отговорност.

3. Развитие на политики и подходи в ЦСОП за разнообразно и задълбочено взаимодействие със семейната среда.

4.  Развитие на модерна медийна политика, която да информира широката общественост, да отправя ясни послания за бъдещето на институцията и така да осигури обществена подкрепа за образователните промени и адекватно информирани участници в обществения дебат за развитието на училището;

Съвкупността от подкрепяща вътрешна и външна среда, подготвени хора на всички равнища, взаимообвързани политики и обмен на опит ще доведе до подобряване на взаимодействието между училищната и семейната среда в името на общата цел- осигуряване на качествено образование.

7.  Повишаване на качеството и ефективността на образователната, възпитателната и терапевтичната работа;

 1. Нормативно обезпечаване на качеството и ефективността на образователната, възпитателната и терапевтичната работа.
 2. Създаване на благоприятна и комфортна образователна среда чрез осигуряване на условия за преодоляване на различията, за повишаване на уменията за комуникация и за образователно и социално включване.
 3. Повишаване на качеството и ефективността на усвояване на знанията и уменията по учебните предмети.
 4. Разширяване и стимулиране на формите на обучение и възпитание.
 5. Повишаване качеството на терапевтичната работа.
 6. Повишаване качеството на професионалното обучение.
 7. Пълна личностна изява на обучавани и обучаващи.
 8. Качествена екипна работа.
 9. Извършване на диагностична дейност за определяне на потенциалните възможности и образователните потребности на всеки ученик.
 10. Разработване на индивидуални учебни програми и отчитане на резултатите от тяхното изпълнение в края на всеки учебен срок и учебната година.
 11. Изготвяне на индивидуални тематични планове по учебните предмети на база утвърдените индивидуални учебни програми чрез подбор на материала в тях съобразно възможностите на всеки ученик.
 12. Оценка на постигнатите резултати на база текущи оценки и контрол входно ниво и в края на всеки учебен срок.
 13. Изготвяне на индивидуални за всеки ученик доклади за постигнатите от него резултати от учебно – възпитателната и терапевтичната работа в края в І срок и учебната година.
 14. Прилагане на съвременни педагогически методи, подходи и иновативни практики с използване на модерни специални средства за обучение и технологично оборудване.
 15. Участие на ученици със свои рисунки и творби, както и със спортни изяви в национални и други конкурси и състезания.
 16. Организиране на екскурзии и посещения на културни и природни забележителности разширяващи кръгозора на учениците и обвързващи получените знания с трайни положителни емоции.

8. Опазване живота и здравето на учениците;
1. Адекватно здравно обслужване.
2. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, здравословния начин на живот и поведението при бедствия и аварии.

3. Безопасност на физическата среда.

4. Безопасност и изправност на всички съоръжения, до които имат достъп учениците.

5. Безопасни за здравето на учениците учебни пособия, материали и специални средства за обучение.

6. Строг контрол от страна на учители и специалисти при работа с учениците със специални образователни потребности, които слагат в уста и поглъщат неядливи материали.

7. Постоянен надзор над учениците осигурен от дежурен педагогически екип през междучасията, по време на отдих и в свободните режимни моменти.

8. Осигуряване на засилен контрол на хигиенните условия в ЦСОП.

9. Превенция на противообществените прояви и проявите на насилие и тормоз над учениците

 9. Квалификация;

Целеви групи

 ръководители на паралелки/групи

директор

 екипи по ГО

родители

учители

                                        ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

           Мерки за реализация:

 • Засилване на интеграционните връзки със сродни учебни заведения от страната и чужбина.
 • Постоянна квалификация  на учителите  според  приоритетите на училището.
 • Постигане на оптимални резултати чрез използване на ИТК, образователни интернет източници и обучителни софтуерни програми, иновативни материали.
 • Обогатяване на учебния процес с научни новости от различни предметни области и особено за обучение на специални нужди.
 • Използване разнообразие от иновативни и интерактивни методи и похвати, игрови елементи, групова работа за постигане на желания резултат.
 • Ефективно съчетаване на  традиционни и иновативни методи и похвати за постигане на творчески, увлекателен, достъпен ОВП, следвайки принципа – учене чрез правене.
 • Повишаване компетентността на педагозите, свързана с работата с деца с множество увреждания и от аутистичния спектър.
 • Да се запознаят педагозите със съвременните подходи за оценяване на училищната готовност (УГ) и всички по-важни нейни аспекти, да се овладеят няколко скринингови методики за нейното оценяване и да съдейства за полагане основите на визия, политика и програма в тази важна област в ДГ, у-щето и общината.

10. Развитие на подходи за  сътрудничество и съвместна работа с родителската общност;

1. Конструктивна комуникация с родителите и установяване на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация относно състоянието, поведението и развитието на учениците.

2. Развиване на ефективна система от действия за намаляване на неизвинените отсъствия.

3.  Еднопосочност в изискванията към учениците.

4.  Взаимно зачитане на авторитетите.

5.  Действия за насърчаване на активността на родителите към съвместна дейност с Координиращия екип при решаване на проблемите на техните деца.

11. Информиране;

– активен обмен на информация чрез родителски срещи; индивидуални консултации; консултативни екипни заседания; писмена връзка с родителите; мероприятия с участие на родителите и др.

– информационни табла за родители (учебни планове, седмично разписание, правилници и др.)
– предоставяне на информация по професионалното ориентиране;

12. Консултиране;

–  оказване на съдействие на родителите от страна на Координиращия екип за по- пълно опознаване особеностите на детето, тяхното приемане, споделяне на емоциите, чувствата, мислите свързани с детето със СОП.

– Координиращия екип периодично и своевременно да предоставя информация на родителите за:

1. успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;

2. спазването на дисциплината в ЦСОП;

3. уменията на ученика за общуване с учениците и учителите;

4. интегрирането им в образователната среда;

5. посещаемостта на учебните занятия от учениците;

6. отсъствията на ученика от учебни часове,

7.  възможностите и формите за допълнителна подкрепа на ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

13. Диалог;

– насочване на родителите към отделяне на време за разговори, обяснения и изслушване на детето в спокойна атмосфера.

– определяне на кръга въпроси, по които различните членове на педагогическия екип могат да консултират родителите и осигуряване на необходимата подготовка;
– приемни дни на ръководството, ръководители на групи, специалисти;
– консултиране на родители на деца със специални образователни потребности;
– консултиране на родителите на деца застрашени от отпадане;
– планиране на съвместни дейности с институции имащи отношение към проблемите на децата и семейството;

– осъвременяване, разнобразяване и оптимизиране на начините на провеждане на родителски срещи (двупосочна информация, обсъждане, съвместно вземане на решения);
– допитвания, анкетиране;

– провеждане на разяснителна работа сред родителите относно нормативните изисквания и необходимите действия при отсъстване на ученика от училище.

– активни действия на груповия ръководител за установяване на връзка с родителя при отсъствие на ученика по неизяснени причини.

14. Участие;

– утвърждаване на училищните традиции приобщаващи по-широко родителите в ежедневния и в празничния живот на училището;
– мотивиране на родителите за доброволно участие в училищни дейности (благотворителни акции, състезания, номинации, училищни съвети);
– “Дни на отворените врати”- открити занятия за родителите;
– изложби на ученически продукти, достъпни за родителите;
– използване на родителите при планиране на дългосрочната визия, мисия и стратегия на училището;

– утвърждаване като практика привличането на представители на родителите в обсъждания на проекто-документи отнасящи се до промени в институцията;

15. Обучение;

– проучване на потребностите и обхватът на потенциално желаещите да участват;
– проучване на организации, които могат да предложат обучителни програми, обучители, материали;
– прецизиране на квалификационната дейност на училището;
– разработване на варианти на обучителни модули – “Училище за родители” (насоченост към определена целева група, теми, продължителност, форма);
– търсене на целево финансиране;

1. Утвърждаване на регулярни форуми и инициативи за обмен на добри практики

– Периодични срещи на представители на МОН за обмяна на опит и представяне на добри практики;
– Разпространение на информация, опит и продукти от работата на отделните членове на педагогическия екип – участие в конференции, уроци на отворени врати в рамките на МОН, изложби, квалификации;

2. Осигуряване на обществена подкрепа и информиран обществен дебат по проблемите на институцията чрез активна и широка медийна политика .

– Активна медийна политика на ЦСОП за популяризиране на своите дейности и проблеми, успехите на учениците, иновации пр.
– По-широко използване на уеб-сайта на община Добрич и РУО-Добрич за популяризиране на събития, успехи и проблеми в образованието;

Настоящата Стратегия за развитие на ЦСОП „Д-р Петър Берон“ – гр. Добрич, е изготвена в съответствие и се основава на приоритетите, целите и стандартите, както и на общоприетите ценности и идеи, заложени в следните референтни документи:

 1. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
 2. Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности.
 3. Конвенция на ООН за правата на детето.
 4. Закон за закрила на детето
 5. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата.
 6. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта. В унисон с посочените документи в центъра на образователно – възпитателния процес се поставя ученика с неговите заложби, интереси и потребности, с постоянна грижа за живота и здравето му.

Партньори по изпълнението:

– Ръководство в ЦСОП
– Настоятелство в ЦСОП
– Общински и областен съвет по етническите и демографски въпроси
– Регионално управление по образование – гр. Добрич
– Комисии от общинския съвет
– Неправителствени организации, работещи в сферата на образованието
– Междуинституционални контактни
– Отдел за закрила на детето
– Детска педагогическа стая
– Службите по социално подпомагане
– РЗИ

Комна Милкова Новакова

Директор на ЦСОП ”Д-р Петър Берон”, гр. Добрич

Вашият коментар