Преустановява се образователният процес в училищата и в центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на цялата страна.

З А П О В Е Д № РД09-3457/ 26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се преустановява присъствения образователен процес в училищата и в центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на цялата страна.

Обучението на учениците ще се осъществява от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.


9cc3c6d808a077c5d2622e825ddfaa1a