Концепция

Концепция за развитие на ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „Д-р Петър Берон“ гр. Добрич

ЦСОП ,,Д-р Петър Берон‘‘ е единственият Център за специална образователна подкрепа на територията на град Добрич за работа  с ученици със умерена, тежка степен на умствена изостаналост, множество увреждания и други придружаващи заболявания. 

  ЦСОП „Д-р Петър Берон“ Добрич е съвременно модерно звено в образователната система, в което се обучават деца със специални образователни потребности. В образователния център работи екип от квалифицирани, отговорни и съпричастни с проблемите на всяко дете специалисти – специални педагози, психолози, логопеди, рехабилитатор, социален педагог, арт и трудотерапевт. Базата на центъра е обновена и модернизирана.  ЦСОП „Д-р Петър Берон“ Добрич предоставя на своите ученици съвременна физическа среда с интегрирани образователни технологии за възпитание, социализиране и обучение, за да може всяко дете да разполага със свое собствено място и пространство. Учебният процес се осъществява във функционални стаи със структурирана среда и визуално разписание. На разположение на педагози и деца е стая за Монтесори терапия, сензорна стая обогатена с нови уреди за още по-добро въздействие, релакс и сигурност, добре оборудван физкултурен салон, кабинет по цветарство. В центъра водата се пречиства със система за обратна осмоза.  Във всички помещения на ЦСОП – Добрич работи система за пречистване на въздуха, чрез фотохидройонизация – Airius. Дворът на образователния център е изцяло с обновена настилка,  различни спортни уреди и съоръжения, обособени са кътове, даващи възможност на учителите да провеждат занятия на открито. Един от тези кътове е този за интензивно общуване състоящ се от пейка за общуване и мека настилка. Образователният процес за всяко дете се осъществява по съобразена с възможностите и потребностите му индивидуална програма, разработена от екип от специалисти. В учебната програма на учениците е включена допълнителна подкрепа за психо – социална рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и рехабилитация на физическите увреждания. Специално внимание се обръща на родителите/настойниците на децата със СОП, чрез подкрепа, съдействие, даване на информация свързана със здравното образование, здравословното хранене, както и за популяризиране индивидуалните и групови постижения и способности на техните деца.

ЦСОП Добрич има богат опит и участие в международното образование. Благодарение на програма „Еразъм+“, Центърът поддържа добри педагогически връзки и контакти с педагози от шест европейски държави/Испания, Румъния, Полша, Турция, Белгия и Великобритания./

Вашият коментар