Визия и мисия

Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон” – гр. Добрич

Центърът има за цел да обучава и възпитава деца със специални образователни потребности. За реализирането на тази цел се грижи екип от високо квалифицирани специални педагози, които приемат предизвикателството на новото време и прилагат иновациите в образователно – възпитателния процес с цел разчупване стериотипа на работа. Усилията на педагогическата колегия са насочени към личностното развитие на ученика, умението за общуване, изграждане на хармонични отношения със заобикалящия го свят с цел адаптиране и интегриране на децата със специални образователни потребности.

Центъра за специална образователна подкрепа – гр. Добрич функционира във връзка и взаимодействие с другите институции в системата на предучилищното и училищното образование, със специализираните институции за деца, със социалните услуги в общността, с родителите, представителите на децата или с лицата, които полагат грижи за децата и с обществото.

Центърът за специална образователна подкрепа извършва диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности се обучават в центъра за специална образователна подкрепа.

Насочването на ученици за обучение в ЦСОП се извършва от РЦПППО. Оформя се становище, относно образователните потребности и възможности за обучение на съответния ученик. Специалният педагог подбира и адаптира учебния материал по обем и трудност, съобразно индивидуалните възможности на всяко дете, избира адекватни методи и средства на обучение, разработва индивидуален учебен план и програма за обучение и развитие на всяко дете. Специалистът създава необходимите условия за ефективност на учебно-възпитателния процес. Учителят подкрепя и насърчава изявите на децата в извънкласни и извънучилищни мероприятия – участие в изложби и конкурси, спортни мероприятия и състезания.

В ЦСОП се обучават деца от Комплекс за социални услуги – гр. Добрич,  Дневен център за деца с увреждания „Надежда”- гр. Добрич,  Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Добрич, Защитено жилище – с. Крушари и деца от семейства на територията на гр. Добрич и област Добрич.

В ЦСОП – гр. Добрич се обучават ученици със специални образователни потребности, организирани в паралелки/групи от подготвителна група до XII клас в зависимост от потребностите им. Предлага и професионално  обучение за придобиване на първа степен на специалност „Озеленяване и цветарство“ с професия „Работник в озеленяването”. През учебната 2018/2019 година в ЦСОП се откриват 14 /четиринадесет/ групи, като за първи път има и подготвителна група и дванадесетокласници. Провежда се терапевтична работа в специализирани кабинети по арттерапия и по метода Монтесори.

Като активен участник в процеса на приобщаващото образование и обучение на деца със специални образователни потребности, с цел включването им в учебния процес на училището, център за специална образователна потребност – гр. Добрич си взаимодейства с училища на територията на гр. Добрич;

 1. ДГ „Звездица” – гр. Добрич
 2. ДГ „Пролет” – гр. Добрич
 3. ДГ „Дора Габе” – гр. Добрич
 4. ДГ „Славейче” – гр. Добрич
 5. ДГ „Щърче” – гр. Добрич
 6. ОУ „Хан Аспарух” – гр. Добрич
 7. ОУ „Христо Смирненски” – гр. Добрич
 8. ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Добрич
 9. СУ „Любен Каравелов“ – гр. Добрич
 10. СУ „Петко Рачов Славейков“ – гр. Добрич
 11. СУ „Христо Смирненски” – с. Оброчище общ. Балчик
 12. СУ „Христо Смирненски” – с. Крушари общ. Крушари
 13. Професионална гимназия по аграрно стопанство – гр. Добрич

Развитието на центъра за специална образователна подкрепа е подчинено на принципите за приемственост между позитивните елементи на традицията, съществуващите условия и предизвикателствата на бъдещето.

В ЦСОП работят високо квалифицирани педагогически специалисти.

Персоналът към момента се състои от 25 заети длъжности, разпределени както следва:

1. Педагогически персонал – 19
2. Непедагогически персонал – 6

Всички учители обменят информация, опит, идеи и обсъждат затрудненията, които срещат в работата си с децата със специални образователни потребности. Тяхната дейност е насочена към откриване на ресурсния потенциал на децата, както и към грижа за тяхното емоционално, нравствено и физическо състояние.

Задачите, които стоят пред учителската колегия са :  да подготви и развие у учениците добра способност за адаптиране към съвременните условия и да създаде предпоставки за стартиране на обществената им реализация.
Визията на центъра за специална образователна подкрепа е да удовлетворява широк кръг от потребности – образователни и възпитателни, като изборът играе ключова роля в образователното битие на учениците в зависимост от личните /или на родителите/ предпочитания относно възможността на децата за образователна интеграция.

Мисията ни е:

Нашите ученици са пълноценни личности, на които ние трябва да помогнем да се адаптират към заобикалящата ги среда и да изразят себе си, своята ценностна система – това което за тях е добро, полезно, важно, красиво, желано, конструктивно.

Нашата цел е да развием техните индивидуални способности: да им предадем знания и умения за справяне с ежедневните дейности, да опознават света на буквите, числата, природата, обществото, да общуват, да творят в комфортна среда – да дадем максимална изява на тяхната личност.

Ние ще осъществим това, като им осигурим качествено обучение, възпитание и развитие, адекватни на техните потребности и възможности. Ще осигурим равен достъп до образование и развитие.

• центъра за специална образователна подкрепа да формира личности способни на адаптация, живот и комуникация в гражданското общество;
• да коригира и развива интеграционните възможности и комуникативните способности на учениците, тяхната индивидуалност и самостоятелност;
• да изгради морални, здрави и дееспособни личности, способни да поемат отговорност за действията си;
• усвояване на знания и умения, необходими за приложението им в практическия живот, професионалното обучение и по-високата им професионална реализация в изучаваната професия „работник в озеленяването”.

Приоритети са:

• издигане качеството на обучението, индивидуално съобразено с възможностите на всяко дете;
• засилване акцента на гражданското образование и възпитание;
• задоволяване потребностите и интересите на учениците със специализирана и конкретна педагогическа подкрепа;
Основни цели при работата с учениците е:
• поставяне на детето със специални образователни потребности в центъра на педагогическата дейност, посредством засилване на образователната помощ и възпитателно развитие;
• разглеждане на детето със специални образователни потребности като уникално, което е важно условие за работата с него, за по-успешната му интеграция и по-независим живот в обществото.

Нашата роля в проекта;

* реализиране на националната стратегия „Учене през целия живот”
* успешната социализация и интеграция на децата със специални нужди
* равен шанс и възможности за справяне с реални житейски ситуации
* подобряване на тяхната обща и фина моторика чрез участието им в различните дейности по проекта
* конкурентноспособност и бъдеща професионална реализация
* запознаване с традициите и обичаите на страните участнички в проекта
* обмяна на педагогически опит при работата с деца със специални образователни потребности в различните държави – участнички.